hình ảnh hoạt động

Hoạt động đào tạo, tổ chức thi sát hạch và các hoạt động xã hội của Ngọc Hà